Kolb Classic Webshop
[Translate to Chinesisch:] Referenz: Designstudio
Kolb Design Technology GmbH & Co. KG

Kolb StudioLine Mill Box - 包围起来的铣削

StudioLine Mill Box
  • 五轴控制造型铣削系统
  • 两轴控制铣削主轴头及换刀系统
  • 旋转工作台
  • 特别合适铣削内饰和比例模型
  • 把铣削污染和噪音控制在最低程度
  • 可铣削油泥和硬质材料(最高密度 700 kg/m³)
  • 个别铣削范围